Madde 1. Taraflar

a) www.ajanspro.net internet sitesinin faaliyetlerini yürüten BAYKUŞ CREATIVE DESIGN AGENCY'dir.
b) www.ajanspro.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı "Üye" olarak anılacaktır.
c) www.ajanspro.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı, Ajanspro deneme paketini sadece 7 günlük kullanma hakkına sahiptir. Ajanspro istediği takdirde bu süreyi uzatır veya kısaltma yetkisine sahiptir.
d) www.ajanspro.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı, Ajanspro pro sürümlerini satın alan kişi veya kişiler, seçmiş oldukları pro sürüm için belirlenen maddi yükümlülükleri yerine getirmek zorundalar. Getirmedikleri takdirde, 7 gün sonunda uyarma mesajı gönderecektir. Olumlu cevap vermemeleri durumunda, Ajanspro üyeliklerini sonlandırma yetkisine sahiptir. Ve veritabanı silinecektir. Veri kayıplarından dolayı Ajanspro sorumlu değildir.

Madde 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme internet üzerinden erişilen Ajans yönetim yazılımının kullanıcı tarafından faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla yazılmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.ajanspro.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Ajans PRO’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Ajans PRO tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Ajans PRO’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Ajans PRO’nun sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye, www.ajanspro.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.ajanspro.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.ajanspro.net internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Ajans PRO ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Ajans PRO’nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Ajans PRO, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ajanspro.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Ajans PRO'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Ajans PRO’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Ajans PRO’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Ajans PRO’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Ajans PRO’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.ajanspro.net internet sitesi yazılım ve tasarımı Ajans PRO mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. Ajans PRO tarafından www.ajanspro.net internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. Ajans PRO, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Ajans PRO'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.ajanspro.net ve Ajans PRO web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. Web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Ajans PRO web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. Ajans PRO, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Ajans PRO web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. Ajans PRO, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, Ajans PRO'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. Ajans PRO, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Ajans PRO tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ajans PRO üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Madde 5. İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.